Why don't you give me a hug?

Monday, January 10, 2005

hate u!!!!!

我唔明!!!我唔明!!我千千萬萬個唔明!!!做咩要咁樣作賤自己!!!你做咩要咁對自己wo!!!!好憎你咁樣自暴自棄!!!!響果刻聽到你話你吃返煙....即劑喊左出黎....太心痛了.....點解要咁樣對自己????咩叫憎自己,想整死自己???做咩姐!!!!頂!!!!!

#你好認真咁話,你以後都唔會認真咁講任何野

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home